''
Spanish Catalan English USA German Polski 日本語 (JAPANESE) Français Italiano (Italian) English GB (English)

Regulamin sklepu internetowego
 
 


 
IDENTYFIKACJA DANYCH

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o
usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej podano następujące
informacje:
 
Właścicielem e-sklepu jest firma "The Story Tailors, SL", zarejestrowana pod adresem c / Gran de
Gracia 15, 1º-1ª, 08012 w Barcelonie, firma jest wpisana jest do Rejestru Handlowego w
Barcelonie - Registro Mercantil de Barcelona al tomo 44.989, folio 213, hoja 473454, inscripción 3ª
- , NIP / CIF: B-66606617.
Kontaktowy adres e-mail: witaj@mymagicalnumbers.com
Telefon do obsługi klienta: (+34) 93 794 81 58
 
Informacje zawarte na stronie www.mojemagiczneliczby.pl stanowią serwis informacyjny z szeroką
gamą towarów i produktów oferowanych przez "The Story Tailors, SL" (dalej "The Story Tailors") w
zakresie spersonalizowanych dziecięcych publikacji literackich, za pośrednictwem naszej strony
internetowej można uzyskać dostęp do różnorodnych treści w tym sektorze.
 
Korzystanie ze strony internetowej www.mojemagiczneliczby.pl, w tym zwykły dostęp, przypisuje
warunek Użytkownikowi, a tym samym podporządkowanie się postanowieniom zawartym w
dokumencie.
 
The Story Tailors, S.L może w dowolnym czasie modyfikować treść, wygląd i
strukturę www.mojemagiczneliczby.pl, jak również niniejszych postanowień, bez uprzedzenia.
 
 


AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA - ZGODA Z REGULAMINEM

 
Dostęp do strony internetowej http://www.mojemagiczneliczby.pl wymaga akceptacji warunków
użytkowania, zgodę z tym Regulaminem, zasad i informacji prawnych, które obecnie obowiązują
na stronie internetowej, które mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, chyba że istnieją znaczne
różnice. Poruszanie się lub korzystanie ze strony internetowej i wspomnianych kanałów wsparcia,
wraz z zaznaczaniem i używaniem meldunków w różnych formularzach, zakłada jednoznaczną
akceptację tych warunków.
 
Użytkownik uzyskuje dostęp do www.mojemagiczneliczby.pl na swoją wyłączną odpowiedzialność,
zobowiązując się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z Ustawą i nie podejmując
żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom lub prawom użytkowników The
Story Tailors lub stron trzecich , a także działania, które mogą spowodować przeciążenie,
uszkodzenie lub dezaktywację strony internetowej, serwerów i innego sprzętu komputerowego.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które mogą powstać w wyniku
naruszenia tego obowiązku. Dostęp do http://www.mojemagiczneliczby.pl/ wymaga interwencji
operatorów zewnętrznych, dlatego taki dostęp może zostać zawieszony, anulowany lub
niedostępny z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu.
The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą
wystąpić w wyniku. Do użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków w celu wykrycia i
wyeliminowania istnienia wirusów, wormsów (robaków) lub innych elementów, które mogą zmienić
ich systemy komputerowe.
 
Użytkownik nie może wykorzystywać strony w sposób niezgodny z prawem lub nieodpowiedni,
naruszając obowiązujące przepisy lub zezwolenia. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich
instrukcji, które oferujemy w związku z korzystaniem ze strony.


 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Kod źródłowy, projekty graficzne, obrazy, zdjęcia, animacje, oprogramowanie, treści
audiowizualne, tekst, a także informacje, w tym znaki wyróżniające lub inne prawa własności
przemysłowej oraz treści zgromadzone na stronie http://www.mojemagiczneliczby.pl/ są chronione
w ramach odpowiednich polskich przepisów ustawowych dotyczących praw własności
intelektualnej i przemysłowej na rzecz The Story Tailors, a także całkowite lub częściowe
odtworzenie tej strony internetowej lub jej komputerowe przetwarzanie, komunikacja publiczna,
dystrybucja, dyfuzja lub modyfikacja jest niedozwolona. Transformacja i wszelkie inne formy
wykorzystania, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, The Story Tailors, zgodnie z
postanowieniami art. 8 i 32 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej.
 
Dostęp lub korzystanie z sieci nie oznacza przekazania prawa do korzystania z treści tego
samego.
 
Użytkownik, jedynie i wyłącznie, może wykorzystywać materiał, który pojawia się na tej stronie
internetowej do użytku osobistego i prywatnego, każde wykorzystanie do celów komercyjnych lub
do nielegalnej działalności jest zabronione. Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej
są wyraźnie zastrzeżone przez The Story Tailors.
 
The Story Tailors będzie czuwać nad przestrzeganiem powyższych warunków i prawidłowego
korzystania z treści prezentowanych na swojej stronie internetowej, wykonując wszelkie działania
cywilne i karne, które odpowiadają w przypadku naruszenia lub naruszenia tych praw przez
użytkownika.


 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dostęp do strony internetowej lub jej użycie nie oznacza a priori zbioru danych osobowych
użytkownika przez The Story Tailors. Jednakże, kiedy dana aplikacja The Story Tailors zażąda
danych osobowych, użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany zgodnie z artykułem 13
Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 z 27 kwietnia (RODO), Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, poprzez notę prawną i polityka prywatności.
 
Dane osobowe zebrane w formularzu wniosku o informacje lub w procesie zakupu produktu będą
podlegały automatycznemu lub mieszanemu traktowaniu i zostaną włączone do odpowiednich
plików, których własność odpowiada The Story Tailors.
 
Gromadzenie i automatyczne przetwarzanie Danych Osobowych ma na celu utrzymanie stosunku
umownego, który może zostać ustanowiony z The Story Tailors, a także zarządzanie,
administrowanie, informowanie, dostarczanie i ulepszanie usług, które użytkownik decyduje się
zlecić.
 
W polityce prywatności, dokument, który uzupełnia niniejszy dokument, traktowanie
i celem danych, które można nam dostarczyć są szczegółowe.
 
The Story Tailors podjęło techniczne i organizacyjne środki niezbędne do zagwarantowania
bezpieczeństwa danych i uniknięcia ich zmiany, utraty, traktowanie lub nieuprawnionego dostępu,
biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na które są
narażone, niezależnie od tego, czy pochodzą z działalności ludzkich, czy z fizycznego lub
naturalnego środowiska. Zostaną przyjęte środki techniczne i organizacyjne mające na celu
osiągnięcie podstawowych celów w zakresie bezpieczeństwa, takie jak: poufność, rozumiana jako
ograniczenie dostępu do informacji przez osoby nieuprawnione; integralności rozumianej jako
utrzymywanie wiarygodnych i jakościowych informacji oraz dostępności, rozumianej jako
gwarancja dostępu do Systemu Informatycznego na żądanie uprawnionego użytkownika.
 
Ta część nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fałsz dostarczonych informacji, jest w stanie i nie
zrzeka się działań, które mogą wynikać z tego działania.

 
Firma nie wykonuje obecnie przydziałów z twoimi danymi. W twoim przypadku wszelkie możliwe
cesje będą objęte obowiązkową zgodnością z przepisami, w Twojej wyraźnej zgodzie lub z
powodu tego, że jednostka jest absolutnie niezbędna i powiązana ze świadczeniem
zakontraktowanej usługi.
 
W końcu, The Story Tailors, może wysłać ci wiadomość e-mail zawierającą biuletyn z informacjami
o dostępnych ofertach i zniżkach, które mogą Cię zainteresować, ale wymaga konkretnej zgody w
tym zakresie.


 
CIASTECZKA

 

Wszystkie informacje dotyczące plików cookie, z których korzystamy na stronie
internetowej http://www.mojemagiczneliczby.pl/, są powiązane z naszą polityką prywatności i
plikami cookie. (Treść plików cookie znajduje się w Polityce prywatności).
 


 
WAŻNE INFORMACJE


Dane kontaktowe odpowiedzialnego / przedstawiciela:
 
"The Story Tailors, S.L.", jest firmąz siedzibą w Barcelonie08012 , C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, z
numerem NIP/CIF: B-66606617. Adres e-mail działu obsługi klienta to
witaj@mymagicalnumbers.com.
Cel traktowania: Zarządzanie zakupem spersonalizowanych dziecięcych edukacyjnych publikacji
literackich oraz, w razie potrzeby, biuletynów newsletters.
Legitymacja: Poprzez jednoznaczną zgodę, gdy warunki prawne naszej strony internetowej są
akceptowane.
Odbiorcy: dane nie będą dostarczane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków zobowiązań
prawnych lub zadań, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 
W tym celu informujemy, że twoje dane, gdy jest to absolutnie konieczne, zostaną przekazane do
drukarni i usług pocztowych, w ramach ich geograficznego rozgraniczenia, w celu wytworzenia
produktu, wysłania produktu i jego sprawdzenie.
 
Podobnie, elektroniczna komunikacja informacyjna lub biuletyny są dokonywane za
pośrednictwem firmy Email Marketing Mailchimp.
 
Prawa: Klienci mogą korzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia na adres
podany w informacjach po warstwie (zakład lub e-mail lub adres początkowy pisma), a także za
pośrednictwem naszej strony internetowej. Informujemy również osoby poszkodowane, że mają
one prawo zażądać, w stosownych przypadkach, możliwości przeniesienia ich danych do
ograniczenia traktowania, które jest wykonywane, gdy cel już nie istnieje lub szczególny sprzeciw
wobec określonego traktowania.
Zainteresowana strona lub osoby, któretraktowanie dotyczy, mają prawo wycofać swoją zgodę w
dowolnym momencie.
Wreszcie, klient lub użytkownik, którego dotyczy problem, ma prawo skontaktować się z Agencją
Ochrony Danych, podmiotem, który zarządza jakimkolwiek aspektem związanym ze stosowaniem
przepisów o ochronie danych i gdzie użytkownik może zgłosić lub obronić swoje interesy w
przypadku, gdy uzna to za stosowne, strona to www.agpd.es.
 
Proweniencja: źródłem jest zainteresowana strona i jej opiekun lub rodzice. Przetwarzane dane
służą do podstawowej identyfikacji, na poziomie podstawowym o charakterze ogólnym.
 
Ochrona danych: Dane będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje wspólny interes stron, ze
względu na ważność relacji lub zgodę. Dane pozostaną w obrocie handlowym zgodnie z
obowiązującymi przepisami do czasu przekroczenia terminów przedawnienia.
 

Transfery międzynarodowe: obecnie nie są dokonywane.
 
Informacje dodatkowe: kanały informacyjne:
 
1º.- Email: witaj@mymagicalnumbers.com
2º.- Telefon: Zadzwoń do obsługi klienta (+34) 93 368 23 84, pracownicy pomogą
3º. - W firmie: C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona.
4º.- Poprzez nasze teksty prawne wyeksponowane na stronie http://www.mojemagiczneliczby.pl/ w
szczególności w sekcjach "Regulamin", "Polityka prywatności" i formularz kontaktowy.
 
 


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 
The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą
powstać w wyniku korzystania z zawartości strony internetowej, za wyłączną odpowiedzialność
użytkownika, który uzyskuje do nich dostęp.
 
The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio, pośrednio lub jako spółka zależna
od wszelkiego rodzaju strat i strat wynikających z zawarcia umowy o treści dostosowywanej. Nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczanie zdjęć lub treści naruszających prawa do wizerunku,
własności intelektualnej i przemysłowej, ani za naruszenie prawa o jakimkolwiek zakresie, za co
odpowiada osoba fizyczna, która zleca usługi, co zobowiązuje się do legalnego dostępu do treści
użytych do przygotowania przedmiotu zamówienia, którego wykorzystanie będzie wyłącznie
prywatne. Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy semantyczne, gramatyczne
lub ortograficzne wprowadzone przez wykonawcę podczas przygotowywania zamówionego
produktu, za co odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca. Umawiająca się strona zobowiązuje się
nie ujawniać takich błędów, obwiniając The Story Tailors za takie działanie.
 
W tym samym sensie The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które
mogą wyniknąć z użycia przestarzałej lub wadliwej wersji przeglądarki, przerw w połączeniu, które
występują podczas transmisji danych, wirusów komputerowych, awarii lub rozłączeń w działanie
systemu telematycznego, blokad spowodowanych brakami lub przeciążeniami linii telefonicznych,
a także szkód spowodowanych przez osoby trzecie w wyniku nieuprawnionej ingerencji.
 
Strona The Story Tailors zawiera linki do innych stron, które mogą zainteresować
użytkowników. The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za te linki i nie może
zagwarantować zgodności z odpowiednimi politykami prywatności, dlatego użytkownik uzyskuje
dostęp do treści wyżej wymienionych stron internetowych zgodnie z warunkami użytkowania
określonymi w tym dokumencie i na ich wyłączną odpowiedzialność. Nie ponosi odpowiedzialności
za kontakty nawiązane przez użytkownika z potencjalnymi współpracownikami za pośrednictwem
ich banerów.
 
The Story Tailors nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wszelkich obowiązujących
przepisów, które mogą być spowodowane przez użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do
strony internetowej http://www.mojemagiczneliczby.pl/ i / lub korzystania z informacji zawartych.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki (w tym utratę zysków),
które powstają bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w
wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszym Regulaminie, z powodu
wszelkich zdarzeń lub okoliczności poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie,
strajki, akcje przemysłowe, awarie źródeł zasilania lub sprzętu, działania rządowe lub podobne.
 
The Story Tailors zastrzega sobie prawo do przerwania lub odmowy uznania, w dowolnym czasie i
bez uprzedzenia, dostępu dowolnego użytkownika do treści o ograniczonym dostępie, w każdej z
opisanych okoliczności.
 


LINKI

 
Linki, do których można uzyskać dostęp do strony trzeciej, mają określony cel. Celem jest
dostarczenie użytkownikowi innych źródeł informacji, które mogą być interesujące.
 
The Story Tailors stara się przejrzeć zawartość swoich linków. Nie można jednak w każdej chwili
poznać konkretnej treści proponowanych linków. W związku z tym żądamy współpracy
użytkowników, którzy mogą odpowiedzieć na aktualną legalność, moralność lub porządek
publiczny, przekazując wiedzę za pośrednictwem następującego adresu e-mail:
witaj@mymagicalnumbers.com.
 
The Story Tailors używa sieci społecznościowych do promowania swoich wydarzeń, usług i
produktów, a tym samym dociera do jak największej liczby odbiorców, ale warunki prawne ustalane
są dla tej samej sieci społecznościowej.
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
W skrócie, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, linków i
hipertekstów zawartych na stronie http://www.mojemagiczneliczby.pl/.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Dane osobowe gromadzone przez różne formularze na stronie internetowej podlegają warunkom
zawartym w naszej Polityce prywatności i bieżącym dokumencie. Te dwa teksty są
komplementarne.
Wykorzystamy wyłącznie dane osobowe, które możemy zebrać o użytkowniku zgodnie z naszą
Polityką prywatności. Ta zasada jest zasadniczą częścią niniejszych Warunków i Regulaminu,
dlatego ważne jest, aby ją przeczytać. Akceptując niniejsze warunki, Użytkownik akceptuje i
zgadza się z naszą polityką prywatności.


 
ZAKOŃCZENIE

 
Możemy usunąć stronę lub zaprzestać świadczenia którejkolwiek z usług dostępnych za
pośrednictwem strony w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, niezależnie
od przyczyny.
Możemy w każdej chwili przerwać dostęp do strony, według własnego uznania, w dowolnym
czasie, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.


 
 
REZERWACJA

 
Firma The Story Tailors zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji informacji
zawartych na swojej stronie internetowej lub w jej konfiguracji i prezentacji w dowolnym momencie,
bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzega sobie również prawo do tymczasowego
zawieszenia, bez uprzedzenia, dostępu do strony internetowej ze względu na ewentualną potrzebę
i przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naprawczych lub usprawniających.
 
The Story Tailors zastrzega sobie prawo do włączenia lub wycofania całości lub części Witryny
internetowej, wszelkich informacji według własnego uznania.
 
Nawigacja użytkownika zakłada założenie modyfikacji wcześniejszych tekstów prawnych, które
można wprowadzić i ich wiedzę.


 
 

WARUNKI UMOWY:

 
Ogólne

Ignorowanie lub lekceważenie Ogólnych warunków nie zwalnia żadnego Klienta z jego
przestrzegania. Strona "The Story Tailors" jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych i nie
może być używana przez osoby nieletnie. Prosimy wyraźnie, aby rodzice lub opiekunowie prawni
podjęli odpowiednie kroki, aby uniemożliwić nieletnim rejestrację i dokonywanie zakupów. Rejestr
zakłada, po stronie Klienta, pełną i bezwarunkową akceptację warunków ekspozycji.
 
Zamówienia i specyfikacje
Potwierdzenie zamówienia będzie zawierało szczegóły dotyczące Twojego zamówienia i ceny.
Twoim obowiązkiem jest skontaktować się z nami i powiadomić nas o wszelkich błędach
związanych z zamówieniem tak szybko, jak to możliwe. Nieprzestrzeganie tego może spowodować
niepoprawną dostawę. Powiadomienie o błędach po upływie 20 godzin od momentu akceptacji nie
może zostać zaakceptowane przez system, ponieważ rozpoczęto proces drukowania. W takich
przypadkach firma nie ma obowiązku zwrotu zakupu. Maksymalny czas na złożenie zamówienia
wynosi 90 dni od daty wysyłki, ponieważ po tym terminie nie są przechowywane historyczne bazy
danych przesyłki.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić i opisać drukowane kolory
produktów, które są wyświetlane na naszej stronie internetowej i w sekcji "podgląd", ale nie
możemy zagwarantować, że kolory dostarczanego produktu będą dokładnie odpowiadać kolorom
wyświetlanym na komputerze monitor lub ekran urządzenia mobilnego w czasie podglądu.
 
 
Warunki dostawy
W celu oferowania naszych usług w najlepszy sposób, http://www.mojemagiczneliczby.pl/ postara
się dostarczyć twoją spersonalizowaną historię tak szybko jak to możliwe. Dostępna metoda
wysyłki jest standardowa. Szacowany czas dostawy produktu wynosi około 15 dni roboczych od
momentu zakupu w standardowym serwisie. Okres przygotowania spersonalizowanej książki
zależy od dostępności stron trzecich odpowiedzialnych za druk i firmy transportowe.
 
Robimy wszystko, co możliwe, aby zarządzać każdym zamówieniem w czasie określonym dla
każdego przedmiotu. Termin dostawy nie powinien być istotą niniejszych warunków i nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki, które możesz ponieść w wyniku opóźnienia w
dostarczeniu zamówienia.
 
Użytkownik musi sprawdzić swój produkt po dostarczeniu, a jeśli produkt został dostarczony przez
przewoźnika, podpisać dokument przyjęcia paczki. Użytkownik nie może odrzucić zamówienia lub
części zamówienia na podstawie opóźnionej dostawy w zamówieniu składającym się z kilku
produktów. Jeżeli w momencie dostawy produkty są wadliwe lub uszkodzone, Użytkownik musi
dostarczyć pisemny opis uszkodzeń lub wad i dostarczyć odpowiednie dowody.
 
Zastrzegamy sobie prawo do wysłania zamówienia w kilku wysyłkach. W przypadku, gdy
zamówienie ma być wykonane w różnych dostawach, każda dostawa będzie stanowić niezależną
umowę. Jeśli przez pomyłkę nie odbierzesz zamówienia, nie będziemy zobowiązani do zwrotu
wartości zakupu.
 
 
Akceptacja dostawy
Użytkownik musi być dostępny, aby przyjąć dostawę w ustalonym terminie, ponieważ standardowa
usługa kurierska będzie próbowała dostarczyć dostawę maksymalnie 2 razy. Po tych próbach
paczka pozostanie w firmie kurierskiej przez 7 dni. Jeżeli po tym okresie Użytkownik nie odbierze
przesyłki, paczka zostanie nam zwrócona, a Użytkownik ponosi koszty. Jeśli dostawa zostanie
odrzucona lub zwrócona z powodu nieprawidłowego adresu, Użytkownik będzie odpowiedzialny za
koszty. Jeśli w tym okresie nie zostanie odebrane, zamówienie zostanie anulowane, a prawo do
zwrotu odpowiedniej kwoty zostanie anulowane, ponieważ książki zostały złożone na zamówienie i
są wyraźnie spersonalizowane.
 
Transport

Zatrudnienie jakiejkolwiek usługi lub produktu oznacza zgodę na przekazanie danych osobowych
firmie transportowej z danych przekazanych "The Story Tailors".
Ryzyko straty i / lub uszkodzenia w przeniesieniu zakontraktowanego towaru przenosi
odpowiedzialność na firmę Przewoźnika.
 
Warunkiem wstępnym jest, aby w momencie odbioru towaru wskazano na samym dokumencie
dostawy, że przewoźnik jest sygnowany, wszelkie incydenty, które mogły mieć związek ze stanem
towarów, opakowaniem, liczbą opakowań lub jakimkolwiek innym informacje, które mogą
wskazywać na anomalie w przesyłce. Istotne jest, aby ten incydent został przekazany w ciągu
maksymalnie 24 godzin od otrzymania materiału, aby móc działać w razie potrzeby.

 
Zapłata

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. VAT jest obliczany na podstawie ostatecznej wartości
zamówienia, w PLN oraz w procencie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 
Płatność jest dokonywana za pośrednictwem platformy płatniczej naszego usługodawcy (obecnie
karta debetowa / kredytowa lub system PayPal), w momencie składania zamówienia i od momentu
zatwierdzenia przez nas. W tym czasie zostanie dokonana pełna płatność, a umowa wejdzie w
życie. Platformą zarządzającą płatnościami kartą kredytową lub debetową (Visa, Mastercard lub
American Express) jest Adyen BV.
 
Użytkownik zgadza się, że wszystkie dane, które poda nam w celu realizacji dostawy, są
poprawne, a wybrana metoda płatności jest własnościąużytkownika oraz że są wystarczające
środki lub możliwości kredytowe, aby pokryć płatność i całkowity koszt zamówienia.
 
Płatność za wszystkie produkty dokonywana jest za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług
płatniczych. Użytkownik musi podać informacje dotyczące płatności temu dostawcy i może również
zaakceptować dodatkowe warunki związane z korzystaniem z tej usługi. Nie możemy
zaakceptować żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z tego -
zewnętrznego dostawcy płatności.
 
Zasady dotyczące zwrotów i anulowania
Przypominamy, że produkty oferowane w naszym sklepie są wykonane zgodnie ze specyfikacją
użytkownika i są wyraźnie spersonalizowane. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania
do umów, które odnoszą się do dostawy towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
konsumenta i użytkownika, które skutkują wyraźnie spersonalizowanymi towarami.
 
Użytkownik ma prawo anulować zamówienie tylko w następujących okolicznościach:
 
1- Jeżeli nie byliśmy w stanie dostarczyć zamówienia w terminie 35 dni od daty zamówienia z
przyczyn leżących po stronie The Story Tailors.
 
2- W przypadku wadliwych produktów, natychmiast po wykryciu wady (biorąc pod uwagę, że
sprawdziłeś produkt tak szybko jak to możliwe po dostawie).
 
Jeśli zamówienie zostanie anulowane na warunkach 1 lub 2, będziemy ponosić odpowiedzialność
za wszystkie koszty (w tym koszty początkowej dostawy i opłaty za ponowne dostarczenie (jeśli
występują)) danego zamówienia. Powiadomienia, które sugerują chęć anulowania zamówienia,
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres witaj@mymagicalnumbers.com.
 
Z wyjątkiem wyżej wymienionych okoliczności, żadne postanowienie niniejszych Warunków
Regulaminu nie powinno dawać użytkownikowi prawa do anulowania lub zwrotu w odniesieniu do
produktów, które ze względu na swój charakter zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją i
wyraźnie spersonalizowane. Użytkownik musi zwrócić każdy produkt w oryginalnym opakowaniu
(który należy zachować w tym celu).
 

W przypadku wadliwego produktu, sprzedawca musi, odpowiednio, naprawić, wymienić, obniżyć
cenę lub wypowiedzieć umowę, kroki, które będą bezpłatne dla konsumenta i użytkownika. W tym
celu konsument musi zgłosić dowody za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zdjęciami, aby
móc wizualnie zademonstrować wadliwy produkt. Sprzedający odpowiada za brak zgodności, który
przejawia się w ciągu dwóch lat od dostawy.
 
 
Internetowe rozstrzyganie sporów i konfliktów dla platformy konsumenckiej z art. 14
Rozporządzenie (UE) nr 524/2013: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego
rozstrzygania sporów (ODR), którą można obejrzeć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers / odr /.
Informacje dotyczące udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem
arbitrażowym.
 
© 25/02/2019 - "The Story Tailors, S.L."
Wszelkie prawa zastrzeżone.